برچسب: تشخیص کیفیت پوکه معدنی

پوکه معدنی با کیفیت

کدام پوکه معدنی با کیفیت تر است

با کیفیت ترین پوکه معدنی در سراسر ایران پوکه معدنی قروه است. اساس تعیین کیفیت پوکه معدنی چیست؟ کیفیت پوکه معدنی با توجه به کاربرد بر اساس چگالی، درجه سختی و سایز پوکه معدنی است. مثلا در ساخت بتن و یا بلوک سبک هر چقدر چگالی پوکه معدنی کمتر و درجه سختی پوکه معدنی بیشتر باشد کیفیت آن بیشتر است. اما در کل باتوجه به بیشتر مصارف پوکه معدنی مهمترین شاخص تعیین کیفیت پوکه معدنی، چگالی آن است. بهترین پوکه از نظر چگالی کدام پوکه است؟ از بین پوکه صنعتی و پوکه معدنی بهترین پوکه از نظر چگالی پوکه معدنی...

09183722138