پوکه معدنی احمدآباد

پوکه معدنی احمدآباد سنگ متخلخل حاصل فعالیت آتشفشانی در منطقه قروه هست.

معرفی پوکه معدنی احمدآباد

پوکه یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و متخلخل است. گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج می شود ودر این زمان پوکه تشکیل می شود.سنگ معدنی احمدآباد یکی از بهترین پوکه معدنی سراسر کشور ایران است که دارای درجه کیفیت ۱ است.این سنگ معدنی احمدآباد در مقایسه با سایر پوکه های معدنی دارای وزن کمتر و خلل بیشتر و همچنین به دلیل معادن زیاد قیمت مناسبتر از سایر سنگ پوکه های معدنی است.

پوکه معدنی احمدآباد

انواع سنگ پوکه معدنی احمدآباد

انواع پوکه معدنی احمدآباد عبارتند از پوکه معدنی بادامی، فندوقی، نخودی، عدسی و ماسه ای است.
پوکه معدنی بادامی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر است.
پوکه معدنی فندوقی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر است.
پوکه معدنی نخودی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.
پوکه معدنی عدسی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۳ الی ۷ میلیمتر است.
پوکه معدنی ماسه ای احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۰ الی ۵ میلیمتر است.
سنگ پوکه معدنی احمدآباد

09183722138